Số lượt truy cập
Tổng số lượt truy cập: 0698560
Đang trực tuyến: 0000007
Kinh doanh » Cao su thiên nhiên

Chúng tôi có bán các loại cao su thiên nhiên gồm các loại sau :
 A. Cao su tiêu chuẩn SVR như : SVR 3L, SVR 20 có chứng chỉ kiểm phẩm
 B. Cao su tờ :RSS 
 C. Cao su không có chứng chỉ kiểm phẩm : V 10, V20